Cel

Cel działania spółki

 

1. Celami Spółki jest tworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych oraz budowa

infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju mikro, małych i średnich

przedsiębiorstw oraz pozyskanie nowych inwestorów ze szczególnym ukierunkowaniem

na:

 •  tworzenie nowych miejsc pracy,

 •  wspieranie istniejących, zagrożonych miejsc pracy,

 •  pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania programów gospodarczych

i inwestycyjnych,

 •  doradztwo ułatwiające przedsiębiorcom podejmowanie decyzji inwestycyjnych lub

dotyczących obrotu gospodarczego,

 •  tworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji,

 •  wzmocnienie potencjału gospodarki Gminy Bielawa,

 •  ułatwianie dostępu przedsiębiorcom z sektora MŚP do tanich źródeł

finansowania inwestycji i rozwoju: kredytów, pożyczek oraz poręczeń,

 •  doradztwo i szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,

 •  wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych.

 

2. Celem Spółki w zakresie energetyki cieplnej, w szczególności jest:

 •  zaspakajanie potrzeb mieszkańców związanych z ogrzewaniem i ciepłą wodą,

 •  doradztwo i wdrażanie projektów w zakresie poszanowania energii oraz

wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

 •  inwestycje w przedsięwzięcia zmierzające do poszanowania energii, wykorzystania

odnawialnych źródeł energii,

 •  promowanie w energetyce rozwiązań ekologicznych, przyjaznych środowisku

naturalnemu.

 

3. Celem Spółki w zakresie gospodarki wodnej, w szczególności jest:

 •  inwestycje w przedsięwzięcia zmierzające do wykorzystania istniejących ujęć

wodnych na terenie działania,

 •  dystrybucja i sprzedaż wody sieciami własnymi lub dzierżawionymi do większych

odbiorców.

 

4. Celem Spółki w zakresie energii elektrycznej, w szczególności jest:

 •  inwestycje w przedsięwzięcia zmierzające do produkcji energii elektrycznej

w skojarzeniu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

 •  dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej sieciami własnymi lub dzierżawionymi.

 

5. Celem spółki jest promocja Gminy poprzez wykorzystanie jej potencjału turystycznokulturalno-

gospodarczego, w szczególności:

 •  prowadzenie punktu informacji turystycznej,

 •  wydawanie publikacji, informatorów i innych materiałów reklamowych.

 

 

 

.